Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet Kista Nätverk


Kortfattad information om Idrottslyftets syfte


  

All form av samverkan mellan skolan och idrottsföreningarna ska utgå från en verksamhet som:

· Är överenskommen och beslutad av nätverket i samverkan

· Genomförs under den samlade skoldagen men inte ersätter ämnet Idrott och hälsa

· Aktiviteten ska vara avslutad senast kl. 17.00

· Genomförs främst i skolans lokaler eller inom skolans närområde

· Har ledare som är utbildade för idrottsaktiviteterna. Personal från respektive skola närvarar under pågående aktivitet som idrottens företrädare leder

· Erbjuder fortsatt verksamhet efter skolan

Följande aktiviteter ska dominera verksamheten:

· Presentation av idrotterna på och i anslutning till skolan och slussning till föreningarnas ordinarie verksamhet

· Utbildning av ledare som ska vara verksamma i anslutning till skolan

Verksamheten ska inte bedrivas inom ramen för t.ex. ”elevens val” eller ordinarie friluftsdag. Den ska inte bedrivas med syftet att eleven ska klara skolans egna mål och strävansmål i ämnet idrott. Den ska heller inte inkräkta på det övriga skolarbetet.

I arbetet i varje nätverk ska det ingå minst tre idrotter. Varje barn skall ges möjlighet att möta minst tre idrotter. Detta kan öka i takt med ökade resurser och att fler föreningar visar intresse för verksamheten. Både lagidrotter och individuella idrotter ska finnas med.

Verksamheten ska vara anknuten till en speciell skola/skolor.

Den ska bedrivas i tid och i rum så nära skoldagen som möjligt och vara avslutad senast kl. 17.00

Verksamheten vänder sig till, och skall bedrivas i, klass eller annan naturlig hel grupp i skolan.

Verksamheten ska i första hand vara kontinuerlig. Presentation av idrotter kan även bedrivas i temadagsform där eleverna får flera idrotter presenterade under en och samma dag

Ordinarie idrottsundervisning får inte ersättas av Idrottslyftstimme.

Ordinarie friluftsdag får inte ersättas av en temadag med Idrottslyftet – mer och fler

Föreningar som vill ingå i ett nätverk skall ha ordinarie verksamhet i närområdet i aktuell kommun eller stadsdel.

Rekrytering och verksamhet skall ske i föreningens ordinarie upptagningsområde.

Endast de föreningar som har möjlighet att ta emot nya medlemmar i föreningens ordinarie verksamhet får delta i arbetet.

Varje förening som ingår i verksamheten måste vara ansluten till sitt respektive specialidrottsförbund (SF).

Vad vill vi?

Stockholms Idrottsförbund vill använda stödet för att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av ”Idrotten vill”.

Målet med verksamheten är att:

· Presentera idrott för att få fler att bli föreningsaktiva

· Få fler att stanna inom idrotten och idrotta längre upp i åldrarna

· Utbilda fler ledare

Detta skall ske bl.a. genom att uppnå följande:

· Erbjuda skolorna möjligheten att skapa fler tillfällen för eleverna att få tillgång till daglig fysisk aktivitet, genom idrottsaktiviteter

· Ge ungdomar en chans att välja en idrott som passar just honom eller henne.

· Skapa bestående intresse för egen idrottsaktivitet hos fler unga människor, som idrottsmotionär eller tävlingsaktiv

· En ökad medlemstillväxt till distriktets idrottsföreningar

· Finansiera ny verksamhet, ej sådan som traditionellt ska betalas av skola eller kommun

· Arbeta i nätverk för långsiktigt samarbete mellan kommunen (skolan) och idrottsrörelsen

· Utbilda och fortbilda fler ledare

I nätverket ska finnas en styrgrupp, där följande intressenter ingår:

· Den lokala idrottsalliansen eller en stor föreningar tar huvudansvaret och är ekonomiskt ansvarig för verksamheten

· Företrädare för andra föreningar

· Företrädare för kommunens idrottsförvaltning och skolförvaltning

· Företrädare för respektive skola

· En idrottsföreträdare är ordförande i nätverkets styrgrupp.

Stockholms Idrottsförbund följer verksamheten vid bl.a. möten med nätverkens styrgrupper och vid större träffar med flera nätverksrepresentanter.

Nätverkets uppgifter

Ett nätverk kan bl.a. initiera och skapa:

· Den praktiska verksamheten och aktiviteterna som beskrivs nedan

· Väl fungerande skolidrottsföreningar

· Diskussioner förs om idrottspolitiska program och satsningar på anläggningar och andra aktivitetsytor. Det är en förutsättning för att fler barn och ungdomar ska få en möjlighet att vara med i idrotten.

· Satsningar från kommunen både ekonomiskt, personellt och i form av fler idrottstimmar i skolan, som är en viktig förutsättning för ett långsiktigt gott samarbete mellan skolan och idrotten.

· Ännu större förtroende för idrotten hos kommun, skola och allmänhet.

Skribent Isse Isaksson

.

Postadress:
Kista BMK - Badminton
Kista Racket Center, Danmarksgatan 46
16440 Kista

Kontakt:
Tel: 087507560
E-post: kansli@kistabmk.se

Se all info

.